Công ty bạn đang:

Gặp khó khăn khi mở rộng quy mô
Khó khăn khi xây dựng bộ phận, phòng ban
Chủ DN không làm chủ được hoạt động của doanh nghiệp
Chính sách của công ty không được nhân viên ủng hộ

Mục tiêu

Tối ưu quy trình theo đặc thù mô hình kinh doanh, văn hóa của doanh nghiệp khách hàng.

Mục tiêu

  • Xây dựng quy trình cho 3 phòng ban, khách hàng được chọn 3 trong số các phòng ban:– Kinh doanh
  • Marketing
  • Kế hoạch sản xuất
  • Sản xuất Kho
  • Kế toán – tài chính
  • IT
  • Hành chính